Okresný súd Košice I. zakázal strane Nory Mojsejovej používať názov
Nová väčšina. Vyplýva to z predbežného opatrenia, ktoré vydala sudkyňa
Mgr. Zuzana Čisovská.

Súd v predbežnom opatrení konštatuje, že Strana slobodné slovo - Nory
Mojsejovej (SSS-NMN) je povinná:

• zdržať sa používania akéhokoľvek gramatického tvaru spojenia "Nová
väčšina" ako svojho názvu alebo súčasti svojho názvu a zároveň

• zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zmene jeho názvu na
akýkoľvek názov obsahujúci akýkoľvek gramatický tvar spojenia "Nová
väčšina" a zároveň

• zdržať sa akéhokoľvek konania na príslušných štátnych orgánoch vo
veci registrácie zmeny názvu odporcu na akýkoľvek názov obsahujúci
akýkoľvek gramatický tvar spojenia "Nová väčšina",

a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Súd tak vyhovel návrhu občianskeho združenia SEN PRE SLOVENSKO, O.Z. zo
dňa 15.10.2012 o vydanie predbežného opatrenia. SEN PRE SLOVENSKO, O.Z.
totiž ešte 31.8.2012 požiadal Úrad priemyselného vlastníctva o
registráciu ochrannej známky pre názov Nová väčšina. Preto ohlásené
používanie rovnakého názvu Stranou slobodné slovo - Nory Mojsejovej
považuje za porušenie svojich práv.