Namiesto prázdnych politických hesiel máme konkrétne ciele. A hlavne poznáme konkrétne kroky, ako ich realizovať. Toto sú kľúčové body nášho programu spolu s bližším vysvetlením pozadia problému a spôsobom, ako potrebné zmeny dosiahneme.

PRE DETI A RODINY

Garantované miesto v škôlke alebo 280 eur za každý mesiac neposkytnutia tejto služby.

Ak štát ani samospráva nedokážu zabezpečiť dostatočné kapacity pre umiestnenie detí v materských školách, je to nespravodlivý zásah do rodinného rozpočtu. Jeden z rodičov musí zostať doma, čo znamená ďalší výpadok príjmu, alebo zaplatiť súkromnú škôlku, ktorá je výrazne drahšia. Preto by mal štát svoje zlyhanie finančne kompenzovať. 
Ďalším riešením je zákonom umožniť vytvorenie tzv. „detských skupín” po vzore Českej republiky, kde systém výchovy predškolákov v malých kolektívoch v domácom prostredí úspešne funguje.

Vyšší daňový bonus na dieťa a zníženie DPH na všetky potraviny.

Zvýšime daňový bonus na dieťa až na 500 eur a znížime DPH na 10 % pre všetky, nielen vybrané potraviny. Kde na to však zoženieme peniaze? Vďaka špeciálnemu odvodu z energetických monopolov. Tie majú garantovaný zisk, keďže v oblasti, v ktorej vďaka rozhodnutiu štátu podnikajú, nemajú žiadnu konkurenciu. Na rozdiel od skutočných podnikateľov a živnostníkov teda s nikým nemusia súťažiť. Od týchto subjektov by sme dokázali vybrať až 189 miliónov eur, ktoré by sme použili na spomínaný daňový bonus a nižšie potravinové DPH.

PRE PRÁCU A PODNIKANIE

Práca pre sebestačnosť Slovenska.

Systém dotácií v poľnohospodárstve podporí vytvorenie nových pracovných miest a prispeje k potravinovej sebestačnosti Slovenska. Dotácie budú viazané na dosiahnutý cieľ: budeme podporovať len tých, ktorí slovenskému vidieku reálne pomáhajú, a to zamestnanosťou, ekologickosťou výroby, prípadne vysokou pridanou hodnotou svojej produkcie. Zastavíme „peňazovod“ smerujúci do vreciek slovenských agrobarónov. Napriek lacnej pracovnej sile, ktorú máme oproti Západu, vysokým dotáciám a rovnakým cenám strojov na celom kontinente, zostalo v tomto sektore pracovať len 50-tisíc ľudí. 
Naším cieľom je dosiahnuť potravinovú sebestačnosť, zvýšenie produkcie domácich potravín o 1 miliardu eur a vytvorenie minimálne 50-tisíc nových pracovných miest.

Podpora malých a stredných podnikov.

Zvýšime dane 100 najväčším monopolom, znížime ich malým a stredným firmám. Zavedieme podnikateľskú daň do 16 %, daň pre oligopoly do 33 % a daň pre monopoly do 50 %. Znížime ceny energií. Živnostníci budú môcť využiť jednoduché koncesie - 1 dokument, 1 platba, nijaká ďalšia byrokracia. Pre regióny juhovýchodného Slovenska, najťažšie postihnuté nezamestnanosťou, zavedieme možnosť dvojnásobného daňového odpočtu osobných výdavkov.

Špeciálne ekonomické zóny.

Zriadime špeciálne ekonomické zóny, kde bude zabezpečená odbyrokratizovaná a proklientsky orientovaná verejná správa, zásadne lepšia vymožiteľnosť práva, transparentná štátna podpora a lepšie pripravení absolventi pre prax. Zóny budú zriadené v každom okrese na Slovensku. Dôsledné uskutočnenie projektu špeciálnych ekonomických zón prinesie v horizonte 4-7 rokov zníženie nezamestnanosti na polovicu a prispeje k podstatnému zvýšeniu platovej úrovne na Slovensku. 

PROTI KORUPCII

Hmotná zodpovednosť politikov.

Verejní činitelia budú za svoje zlyhania ručiť vlastným majetkom. Politici často uprednostňujú súkromný záujem sponzorov strán pred verejným záujmom. Hoci niektoré prípady končia trestným oznámením, záver vyšetrovania býva väčšinou rovnaký: skutok nie je trestným činom. Mnohé zlyhania verejných funkcionárov tak zostávajú nepotrestané, alebo len v rovine odvolania z funkcie. Hmotná zodpovednosť politikov by znamenala, že za svoje zlyhania, pri ktorých spôsobia škodu daňovým poplatníkom, budú ručiť vlastným majetkom.

Účinné preukazovanie pôvodu majetku.

Majetkové priznania politikov musia obsahovať skutočnú hodnotu ich majetku. Dnešná podoba preukazovania pôvodu majetku je len formálna a neúčinná. Politici sa vďaka vágnym formulárom nemusia priznávať k hodnote svojho majetku, ktorá môže byť vyššia, ako ich doterajšie príjmy. Riešením je sprísniť majetkové priznania. 

Prísnejšie tresty pre politickú korupciu.

Zavedieme novú skutkovú podstatu trestného činu korupcie. Tá umožní trestne postihnúť verejného činiteľa, ktorý by úmyselne porušil alebo nesplnil dôležitú povinnosť svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie a spôsobil tak škodu na majetku. Budeme klásť dôraz na orgány činné v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestných činov verejných činiteľov, aby sa odstránil formalistický prístup. Ukladanie vyšších trestov, prípadne trestov odňatia slobody tam, kde to zákon a okolnosti prípadu dovoľujú, prispeje k prevencii politickej korupcie.

Schránkové firmy nesmú profitovať na verejných peniazoch.

Presadíme účinný zákon o vylúčení schránkových firiem zo všetkých tendrov, kde ide o verejné peniaze. Stámiliónové štátne zákazky často získavajú neznáme spoločnosti, ktorých vlastníci sa nedajú vypátrať. Existuje opodstatnené podozrenie, že utajenými spoločníkmi týchto firiem sú verejní činitelia, funkcionári a sponzori strán, ktorí využívajú svoje kontakty na vlastné obohatenie. Cyperské či novozélandské firmy stoja napríklad za prevádzkovateľom elektronického mýta, či za Váhostavom, ktorý nevyplácal živnostníkov.

PRE ZDRAVIE A VZDELÁVANIE

Lepšie nemocnice.

Každý rok plánujeme investovať 100 miliónov eur do obnovy nemocníc. Budeme presadzovať reformu riadenia štátnych nemocníc. Cieľom je profesionálny manažment, prehľadné hospodárenie a výrazné zameranie sa na spokojnosť pacienta.

Liečba v krajinách Európskej únie.

Liečba v zahraničí nie je v súčasnosti dostupná, pretože podlieha komplikovanému schvaľovaniu. Máme pripravený zákon, ktorý liečbu v krajinách EÚ umožní rýchlo a bez byrokracie.

Lepšia ambulantná zdravotná starostlivosť.

Posilníme postavenie všeobecných lekárov tak, aby dokázali rýchlo, efektívne a komplexne riešiť bežné zdravotné problémy pacienta. Tým sa odbremenia špecialisti a budú mať čas sa pacientovi venovať, čiže sa skráti aj čakanie na termín vyšetrenia.

Zlepšenie starostlivosti o bezvládnych.

Budeme presadzovať komplexnú reformu starostlivosti o bezvládneho pacienta. Podporíme navýšenie financií, nové formy financovania a aj kompetencie poskytovateľov.

Motivačná mzda učiteľom našich detí.

Kvalita školy je do veľkej miery závislá od kvality učiteľského zboru na danej škole, a preto si uvedomujeme, že reforma školstva nie je možná bez toho, aby sa zmenilo finančné ohodnotenie a spoločenský status slovenských učiteľov. Preto počas nasledujúceho volebného obdobia zvýšime platy učiteľov každý rok o 10 %. Bez navýšenia platov učiteľov sa v slovenskom školstve nič zásadne nezmení a pôjde vždy len o kozmetické úpravy školstva, ktoré jeho želané skvalitnenie neprinesú.

Zlepšenie atmosféry na slovenských školách.

Pracovná atmosféra školy výrazne vplýva nielen na výsledky žiakov, ale aj na ich vzťah ku škole a vzdelávaniu. Veľmi často klímu na slovenských školách zhoršujú narušené vzťahy medzi manažmentom škôl a učiteľmi, a preto presadíme:

  • prijatie zákona o mobingu a bossingu,
  • zákonnú ochranu učiteľov pred rôznymi formami násilia zo strany žiakov a rodičov,
  • zvýšenie počtu zástupcov učiteľov v RŠ  a zvýšenie zákonnej ochrany členov RŠ z radov zamestnancov školy.