Vítame, že ministerstvo kultúry začalo riešiť situáciu ohľadom dostupnosti televízneho vysielania pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím. Napriek tomu, že komplexnejšie riešenie skvalitnenia vysielania skrytých titulkov a hlasového komentovania pre nevidiacich, ktoré som v decembri 2012 predložila do parlamentu, poslanci vládneho Smeru nepodporili, verím, že dnes vládou SR schválený obdobný návrh ministra kultúry Mareka Maďariča zvýši dostupnosť televíznych programov aj pre túto skupinu občanov. Keďže vládou schválená úprava zákona neodstraňuje všetky problémy, známe z praxe, pripraví hnutie NOVA do parlamentu pozmeňujúce návrhy, ktoré povedú k vylepšeniu vládneho návrhu. Naopak, nesúhlasíme so zmenou zákona v časti, týkajúcej sa ochrany maloletého diváka pred nevhodným obsahom televízneho vysielania. Podľa dnes schválenej novely chce ministerstvo kultúry odstrániť zo zákona časovú oponu, ktorá zakazuje vysielanie programov nevhodných pre maloletých počas dňa. Tento zákaz chce ponechať už len v nižšej právnej forme, vo vyhláške, ktorej schvaľovanie je však mimo dosah poslancov v Národnej rade SR. Už v minulosti minister kultúry Maďarič novelou vyhlášky o jednotnom systéme označovania odstránil tzv. druhú časovú oponu, ktorá zakazovala vysielať programy nevhodné pre deti do 15 rokov v čase od 6-tej do 20-tej hodiny, a tým umožnil, aby boli takéto programy zaraďované aj v tesnom slede pred či za detskými rozprávkami. Aj jeho posledná novela spomínanej vyhlášky, kde na základe našej iniciatívy a tlaku verejnej mienky opätovne druhú časovú oponu zaradil, však ochranu maloletých oslabila, nakoľko v nej došlo k zmene kritérií posudzovania vhodnosti jednotlivých programov pre jednotlivé vekové kategórie. Máme vážne obavy, že v prípade, ak v zákone nezostane zachovaný zákaz vysielania nevhodných programov počas dňa, môže v budúcnosti dôjsť k „zmäkčeniu tohto zákazu vo vyhláške“ bez možnosti zabrániť tomu zo strany zákonodárneho zboru. Jana Žitňanská Podpredsedníčka NOVA, poslankyňa NR SR.