Slovenské zdravotníctvo zaostáva v oblasti efektivity služieb aj spokojnosti pacientov. Slováci žijú kratšie a výsledky liečby sú horšie ako v zahraničí.

NOVA má pripravenú komplexnú reformu systému zdravotníctva tak, aby bolo orientované na výsledky liečby, komfort a spokojnosť pacienta.

Reforma nemocníc

Štátne nemocnice na Slovensku sú v úpadku. NOVA bude presadzovať nový systém riadenia štátnych nemocníc a nový zákon o nemocniciach. Zavedieme novú organizačnú formu, profesionálne výberové konania manažérov, správne rady so zastúpením zamestnancov, transparentné účtovné a rozpočtové pravidlá a nákladové strediská nemocníc na úrovni oddelení. NOVA bude takisto presadzovať nezávislé hodnotenie spokojnosti pacientov s poskytovanými službami. Manažmenty budú hodnotené podľa troch kritérií: spokojnosti pacientov, dosahovaných liečebných výsledkov a efektivity hospodárenia. NOVA podporí investície do modernizácie slovenských nemocníc tak, aby sa zvýšila kvalita liečby aj komfort pacienta počas hospitalizácie.

Reforma ambulantnej starostlivosti

NOVA posilní postavenie všeobecných lekárov tak, aby dokázali efektívne a komplexne riešiť bežné zdravotné problémy pacienta na jednom miesta. Bude presadzovať zmenu financovania na kombinovaný model paušálnej platby a platby za výkony. Podporí príchod nových všeobecných lekárov: zavedie možnosť predaja zdravotnej praxe, súbehu praxí všeobecného lekára a špecialistu, navýši financovanie segmentu a podporí vzdelávanie.

Sprístupnenie liečby v krajinách Európskej únie

Liečba v zahraničí nie je v súčasnosti pre pacientov na Slovensku dostupná, pretože podlieha komplikovanému schvaľovaniu v poisťovni. NOVA bude presadzovať, aby mal každý poistenec právo slobodne sa rozhodnúť pre zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. Zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť uhradiť túto starostlivosť minimálne vo výške cien bežných na Slovensku.

Reforma systému dlhodobej starostlivosti o bezvládnych

Súčasný stav segmentu dlhodobej starostlivosti je žalostný. NOVA bude presadzovať financie na starostlivosť o bezvládneho pacienta v domácom prostredí formou sprostredkovania agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Takisto podporí reformu inštitucionálnej starostlivosti o bezvládnych ako doplnku a pokračovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Navrhne reformu financovania segmentu. U pacientov s vysokým stupňom odkázanosti bude ich zdravotnú ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzať zdravotná poisťovňa a sociálnu starostlivosť sociálna poisťovňa, VÚC alebo obec. Popri navýšení financovania z verejných zdrojov legislatívne upraví dve nové dobrovoľné formy financovania: ošetrovateľské pripoistenie a reverznú hypotéku.

Reforma poistného systému

Súčasný systém verejného zdravotného poistenia je skostnatený a neodráža potreby systému. NOVA bude presadzovať reformu verejného zdravotného poistenia. Navrhne tri typy poistných plánov: základný, štandardný a nadštandardný. Pacient si bude môcť vybrať poistný plán aj poisťovňu. Poisťovne budú môcť ponúkať rôzne poistné plány a súťažiť s cenou. Poistenci štátu získajú štátom hradený štandardný poistný plán a za príplatok si budú môcť zvoliť nadštandardný poistný plán. Neplatiči a dlhodobo nezamestnaní budú mať štátom hradený základný poistný plán, takisto s možnosťou priplatenia si štandardu alebo nadštandardu. Zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby si budú môcť vybrať ľubovoľný poistný plán. Predpokladom akejkoľvek reformy poistného systému je definícia štandardov. NOVA podporí prijatie moderného katalógu zdravotných výkonov aj spravodlivého klasifikačného systému diagnóz.

Reforma zdravotníckych úradov a inštitúcií

Súčasný systém riadenia slovenského zdravotníctva je prerastený klientelizmom. Orgány riadenia slovenského zdravotníctva zlyhávajú a treba ich zreformovať. Všetky verejné zdravotné úrady a inštitúcie zjednotíme do dvoch úradov: Národnej zdravotnej služby a Úradu preventívneho zdravotníctva. Zrušíme Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože zlyhal pri regulácii zdravotných poisťovní, nesplnil očakávania a je neúmerne drahý. Jeho kompetencie v oblasti dohľadu rozdelíme medzi Národnú zdravotnú službu, Ministerstvo zdravotníctva a Národnú banku Slovenska.

eHealth

Elektronické zdravotníctvo na Slovensku nie je možné reformovať, lebo nijaké neexistuje. NOVA podporí jeho urýchlené prijatie. Podporí zavedenie elektronických zdravotných preukazov a národného zdravotného portálu. Elektronický zdravotný preukaz bude slúžiť na identifikáciu pacienta u lekára, bude chránený heslom a každý poistenec ho dostane zadarmo. Takisto bude obsahovať elektronickú liekovú knižku, slúžiacu na na elektronické predpisovanie liekov. Národný zdravotný portál bude informačnou základňou zdravotníctva. Každý pacient bude mať svoje osobné konto. Na portál sa bude nahrávať zdravotná dokumentácia iba v rozsahu, aký odsúhlasí pacient. Pacient si bude môcť kedykoľvek online pozrieť rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a svoju zdravotnú dokumentáciu.

Podpora prevencie

Prevencia je lepšia ako liečba. NOVA podporí financovanie programov na ochranu zdravia aj prevenciu chorôb. Bude sa zasadzovať za zvýšenie sankcií za ohrozenie verejného zdravia, za verejné investície do rozvoja infraštruktúry pre aktívny pohyb a športovanie, aj za vedecky overené programy prevencie závažných chorôb, ako je rakovina hrubého čreva, prsníka, prostaty a krčka maternice.

Lieková politika

V oblasti liekovej politiky existujú na Slovensku dva hlavné problémy. Prvým je, že sa predpisuje príliš veľa balení liekov, tie sa nespotrebujú a končia v plných zásuvkách. Riešením tohto problému je zavedenie elektronickej liekovej knižky a monitorovanie počtu predpísaných balení. Druhým problémom je rastúca nedostupnosť mnohých liekov na Slovensku. Príčinou bolo zavedenie príliš nízkych cien v roku 2011 s následným re-exportom do zahraničia a zastavením distribúcie menej predpisovaných liekov. Riešením nedostatku liekov je jednak vrátenie referencovania na pôvodnú, 6. najnižšiu cenu pre nové lieky a jednak zjednodušenie individuálneho importu tých liekov, ktoré na Slovensku nie sú kategorizované.