V nasledujúcich pár riadkoch by som rád zhrnul svoju víziu pre slovenské zdravotníctvo. Nezrodila sa cez noc. Vychádza z niekoľkoročnej práce  a početných diskusií s odborníkmi aj pacientmi. Predkladaná vízia sa stala základom politického programu koalície OĽaNO a Nova pre zdravotníctvo do nadchádzajúcich volieb. Ak získa podporu voličov, budem ju s plnou vehemenciou presadzovať. 

 

Stav slovenského zdravotníctva v roku 2015

Slovenské zdravotníctvo zaostáva v oblasti efektivity služieb aj spokojnosti pacientov. Je smutným faktom, že očakávaná dĺžka života v plnom zdraví na Slovensku zaostáva oproti vyspelým krajinám o niekoľko rokov. V kategórii seniorov nad 65 rokov je dokonca najnižšia spomedzi všetkých krajín vyspelého sveta. 

 

Napriek tomu, že verejným diskusiám už dlhé roky dominuje téma financovania zdravotníctva, domnievam sa, že hlavným a skutočným problémom v slovenskom zdravotníctve je kvalita služieb pre pacienta. Táto je nízka najmä v kľúčových segmentoch zdravotníctva a to najmä nemocnice, všeobecná ambulantná starostlivosť a dlhodobá zdravotná starostlivosť o bezvládnych chronicky chorých. 

 

Ak sa má situácia zlepšiť je nutná séria reforiem. Je nutné zadefinovať nové ciele, hodnotenie a financovanie  zdravotníctva tak, aby bolo orientované na výsledky liečby, komfort a spokojnosť pacienta. Verím, že fungujúce zdravotníctvo dokáže výrazne predĺžiť a skvalitniť život na Slovensku. 

 

Reforma nemocníc

Štátne nemocnice na Slovensku sú v úpadku. V nemocniciach absentujú elementárne zásady efektívneho riadenia. Investície do nemocníc sú dlhé roky nízke a neefektívne menežované. Kvalita služieb, prostredie, štandardy aj výsledky starostlivosti neúmerne zaostávajú za vyspelými krajinami.

 

Súčasná forma štátnej príspevkovej organizácie sa pre štátom vlastnené nemocnice ukázala ako neefektívna. Je preto potrebné presadiť nový systém riadenia verejných nemocníc a nový zákon o verejných nemocniciach. Tento by mal obsahovať novú inovatívnu organizačnú formu, profesionálne výberové konania manažérov, správne rady nemocníc so zastúpením zamestnancov, jasné a transparentné účtovné a rozpočtové pravidlá a nákladové strediská na úrovni oddelení. Manažmenty nemocníc musia mať jasné výkonovo orientované hodnotiace kritériá. Ak nemocnica po tri štvrťroky stratovo hospodári, vedenie nemocnice by malo byť automaticky odvolané a správna rada nemocnice menuje nového riaditeľa aj kľúčový menežment. 

 

Takisto je nutné zaviesť nezávislé hodnotenie spokojnosti pacientov s poskytovanými službami. Manažmenty aj vedenia oddelení štátnych nemocníc by mali byť hodnotené podľa troch kritérií: spokojnosti pacientov, dosahovaných liečebných výsledkov a efektívnosti hospodárenia.

 

Treba podporiť verejné aj súkromné investície do modernizácie slovenských nemocníc tak, aby sa zvýšila kvalita liečby aj komfort pacienta počas hospitalizácie. Obzvlášť je potrebné podporiť investície do detských nemocníc a pôrodníc.

 

Reforma ambulantnej starostlivosti

Postavenie všeobecného lekára na Slovensku sa dlhodobo zhoršuje. Všeobecní lekári pre dospelých nemajú potrebné kompetencie, majú obmedzené možnosti diagnostiky aj liečby a veková štruktúra všeobecných lekárov je alarmujúca. Výsledkom je zle fungujúci systém poskytovania starostlivosti v primárnej sfére. Starostlivosť sa presúva na špecialistov a nemocnice, čím dochádza k ich preťaženiu, predlžovaniu čakacích dôb a celý systém sa predražuje. 

 

Ambulantná zdravotná starostlivosť sa preto musí zreformovať a opätovne vybudovať na všeobecnom lekárovi s adekvátnym vzdelaním, kompetenciami a financovaním. Je nutné posilniť postavenie všeobecných lekárov tak, aby dokázali efektívne a komplexne rieši bežné zdravotné problémy pacienta na jednom miesta. Všeobecný lekár by mal nadobudnúť také postavenie, aby mohol samostatne vykonávať široké spektrum základných vyšetrení, indikovať potrebné doplňujúce vyšetrenia a predpisovať potrebné lieky. 

 

Okrem iného je potrebné zmeniť financovanie všeobecných lekárov. Súčasné paušálne kapitačné platby sú nízke a demotivačné a je treba ich zmeniť na kombinovaný model paušálu a platby za výkony. 

 

V neposlednom rade je potrebné do segmentu prilákať nových, mladších a motivovaných lekárov. Je treba zaviesť možnosť súbehu praxe všeobecného lekára a špecialistu. Treba podporiť možnosť predaja zavedenej zdravotnej praxe. Celkové financovenie segmentu je nutné zvýšiť a takisto podporiť vzdelávanie všeobecných lekárov (kurzy, certifikáty, špecializácie).

 

Reforma systému dlhodobej starostlivosti o bezvládnych 

Súčasný stav dlhodobej zdravotnej starostlivosti o chronicky bezvládnych pacientov je žalostný. Rokmi sa rozpadol systém následnej zdravotnej starostlivosti, doliečovacích a rehabilitačných oddelení, liečební dlhodobo chorých. Chýba podpora domácej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí pacienta. Domovy sociálnych služieb nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iba sociálnej. Chýba tak prepojenie opatrovateľskej a zdravotnej starostlivosti.  

Pre bezvládnych pacientov budem presadzovať nový systém efektívnej a dostupnej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti. Prioritou musí byť pomoc bezvládnemu pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí pokiaľ to je len možné. V prvom rade je potrebné podporiť adekvátne financie pre rozvoj Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). 

Inštitucionálna starostlivosť o bezvládnych vyžaduje takisto reformu. Jej cieľom je aby sa stala kvalitným doplnkom a /alebo pokračovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti. U pacientov s vysokým stupňom odkázanosti musí zdravotnú ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzať v plnej výške zdravotná poisťovňa a sociálnu starostlivosť sociálna poisťovňa, VÚC kraj, alebo obec. 

Súčasný systém financovania dlhodobej starostlivosti o bezvládnych je nefunkčný. Navrhujem nový systém viaczdrojového financovania. Popri navýšení financovania zo zdrojov verejného zdravotného poistenia aj sociálneho systému je potrebné legislatívne upraviť dve nové formy financovania: ošetrovateľské pripoistenie a reverznú hypotéku. Obe by mali byť spočiatku dobrovoľné. 

 

Reforma poistného systému

Súčasný systém verejného zdravotného poistenia je skostnatený a neodráža individuálne potreby a očakávania pacientov. Nadmerná regulácia systému vedie k zaostávaniu v oblasti kvality ponúkaných zdravotných služieb aj inovácií. Výsledkom je nespokojnosť pacientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vysoká miera korupcie.

 

Roky presadzujem reformu verejného zdravotného poistenia. Navrhnem tri typy poistných plánov: základný, štandardný a nadštandardný. Pacient si bude môcť vybrať poistný plán aj poisťovňu. Poisťovne budú môcť ponúkať rôzne poistné plány a súťažiť s cenou. Poistenci štátu okrem dlhodobo nezamestnaných a neplatičov budú mať štátom hradený štandardný poistný plán a za príplatok si budú si môcť zvoliť nadštandardný poistný plán. Neplatiči a dlhodobo nezamestnaní budú mať štátom hradený základný poistný plán a za príplatok si budú si môcť zvoliť štandardný alebo nadštandardný poistný plán. Zamestnanci a samostatne zárobkové osoby si budú môcť vybrať akýkoľvek poistný plán. 

 

Predpokladom akejkoľvek reformy poistného systému je definícia štandardov. Na začiatku je potrebné prijať moderný katalógu zdravotných výkonov, DRG systém ako aj zadefinovať postupov pre ich pravidelné aktualizácie. V katalógu výkonov by mal byť uvedený popis výkonu, nevyhnutné personálne, kvalifikačné a prevádzkové predpoklady výkonu a zaradenie výkonu medzi základnú, štandardnú alebo nadštandardnú starostlivosť. Podporujem urýchlené zavedenie DRG systému. Na rozdiel od iných politických strán si však myslím, že je nutné najprv zadefinovať adekvátne minimálne ceny za ambulantné aj DRG výkony a zadefinovať podmienky pre poskytovanie finančne mimoriadne náročnej starostlivosti nespadajúcej pod DRG kódy. Bez vyriešenia týchto otázok je DRG zbytočný. 

 

Digitalizácia zdravotníctva - eHealth 

eHealth na Slovensku nie je možné reformovať, lebo žiaden zatiaľ neexistuje. Je potrebné ho vybudovať od základov. Moderné poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zakladá na získavaní informácií o zdravotnom stave pacienta ich spracovaní, interpretácii a zdieľaní s ostatnými poskytovateľmi. Zatiaľčo vo svete prebehla revolúcia v informatizácii zdravotníctva, na Slovensku ešte ani nezačala. Základom eHealthu je zavedenie elektronických zdravotných preukazov a národného zdravotného portálu. Na rozdiel od iných politických vízií som presvedčený, že v eHelathe je nutné zaviesť prísnu ochranu osobných údajov pacientov. Do centrálnych databáz by sa mohli prenášať len tie zdravotné údaje, ktoré pacient výslovne odsúhlasí. Cieľom eHealthu by malo byť zeefektívnenie služieb, automatizácia administratívy a zlepšenie zdravotnej starostlivosti. (pozn dnes je to zber údajov do registrov).

 

Elektronický zdravotný preukaz by mal byť zabezpečený heslom a ochrannými prvkami. Mal by obsahovať len pacientom odsúhlasené zdravotné údaje, napríklad krvná skupina, alergie, aktuálna liečba alebo výsledky posledných vyšetrení. Naopak každý by mal obsahovať elektronickú liekovú knižku a mal by slúžiť na elektronický predpis liekov a zdravotníckych pomôcok. Elektronický zdravotný preukaz by mal byť zadarmo a nemal by sa meniť pri zmene poisťovne. 

 

Národný zdravotný portál by mal byť informačnou základňou zdravotníctva. Každý pacient by mal mať svoje osobné konto, ku ktorému bude mať online prístup pacient a ošetrujúci zdravotníci. Ošetrujúci lekár bude môcť nahrať do centrálnych databáz len tie zdravotné údaje, ktoré pacient odsúhlasí, napríklad výsledky vyšetrení alebo aktuálnu liečbu. Na portál by sa mali nahrávať aj ceny poskytnutej starostlivosti. Pacient by si tak mohol kedykoľvek pozrieť svoje výsledky aj výpis cien poskytnutej zdravotnej starostlivosti. 

 

Reforma cezhraničnej starostlivosti 

Liečba v zahraničí nie je v súčasnosti pre pacientov na Slovensku dostupná, pretože podlieha komplikovanému schvaľovaniu na poisťovni.

 

Jednoznačne podporujem voľný prístup k zdravotnej starostlivosti v zahraničí v zmysle Smernice Európskeho parlamentu č. 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. 

 

Budem preto presadzovať, aby mal každý poistenec právo sa slobodne rozhodnúť pre zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. Zdravotná poisťovňa by mala mať povinnosť uhradiť túto starostlivosť za takých istých podmienok, ako keby bola zdravotná starostlivosť poskytnutá na Slovensku, tj minimálne vo výške ceny obvyklej na Slovensku. Pokiaľ bude cena zdravotnej starostlivosti v zahraničí vyššia, pacient uhradí rozdiel. Pokiaľ bude nižšia, dostane kvalitnejšiu starostlivosť. 

 

Reforma zdravotníckych úradov a inštitúcií

Súčasný systém riadenia slovenského zdravotníctva je prerastený klientelizmom. Uprednostňuje sa súkromného záujmu lobistov nad verejným záujmom pacientov.  Orgány riadenia slovenského zdravotníctva zlyhávajú a treba ich zreformovať. 

 

Všetky verejné zdravotné úrady a inštitúcie navrhujem zjednotiť do dvoch úradov: Národnej zdravotnej služby a Úradu preventívneho zdravotníctva. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť navrhujem zrušiť, pretože je neúmerne drahý, nespĺňa očakávania a flagrantne zlyhal pri regulácii zdravotných poisťovní. Jeho kompetencie je treba rozdeliť medzi medzi Národnú banku Slovenska (finančný dohľad) a Národnú zdravotnú službu (odborný dohľad). 

 

Úlohou Národnej zdravotnej služby bude zabezpečiť celonárodné služby pre zdravotnícky systém. Budú zahŕňať Národnú transfúznu službu, Národné toxikologické informačné centrum, Národné transplantačné centrum, Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenskú lekársku knižnicu, ako aj novozriadené úseky pre podporu a koordináciu preventívnych onkologických programov, národnú grantovú agentúru pre podporu zavádzania nových liečebných postupov, národnú agentúru pre farmakoekonomiku a posudzovanie medicínskych technológií a Národné expertné a arbitrážne centrum. Financovanie Národného inštitútu zdravia sa zabezpečí presunom financií zo zrušeného Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a súčasných kapitol jednotlivých inštitúcií. Správnu radu národnej zdravotnej služby aj úradu preventívneho zdravotníctva bude menovať vláda, parlament a prezident podobne ako súdnu radu. 

 

Úrad preventívneho zdravotníctva vznikne reformou Úradu verejného zdravotníctva. Popri hygienickej službe je potrebné podporiť rozvoj prevencie neinfekčných civilizačných ochorení. Úrad by mal byť adekvátne financovaný. 

 

Podpora prevencie

Prevencia je lepšia ako liečba. Je preto potrebné zásadne podporiť financovanie programov na ochranu zdravia aj primárnu a sekundárnu prevenciu chorôb. 

 

Nutné je podporiť zvýšenie zodpovednosti a sankcií za ohrozenie verejného zdravia, uvoľňovanie škodlivých látok, výrobu a distribúciu zdraviu škodlivých výrobkov.

Keďže aktívny pohyb je základom zdravého života, treba podporiť verejné investície do rozvoja infraštruktúry pre aktívny pohyb a športovanie ako sú bezpečné detské ihriská, športoviská, siete cyklistických a turistických trás.

 

V neposlednom rade je potrebné konečne reálne podporiť vedecky overené programy prevencie nádorových ochorení ako je rakovina hrubého čreva, prsníka, prostaty a krčka maternice. Rovnako pre ďalšie preventívne programy v rámci Národných programov pre kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, starostlivosti o duševné zdravia a zdravý rozvoja detí je treba zabezpečiť reálne financovanie.

Lieková politika

V oblasti liekovej politiky existujú na Slovensku dva hlavné problémy. Prvým  je, že sa predpisuje príliš veľa balení liekov, tieto sa nespotrebujú a končia v plných zásuvkách. Riešením tohto problému je zavedenie elektronickej liekovej knižky a monitorovanie počtu predpísaných balení.
 

Druhým problémom je rastúca nedostupnosť mnohých liekov na Slovensku. Príčinou bolo zavedenie príliš nízkych cien v roku 2011. Z tohto dôvodu sa mnohé lieky re-exportujú do zahraničia alebo sa prestali distribuovať, lebo to nie je ekonomicky efektívne. Reálnym beneficientom reforiem roku 2011 tak zostávajú zdravotné poisťovne, ktorých zisky narástli. Riešením nedostatku liekov je jednak vrátiť referencovanie na pôvodnú 6. najnižšiu cenu pre nové lieky a jednak zjednodušenie individuálneho dovozu  zo zahraničia tých liekov, ktoré nie sú na Slovensku kategorizované. 

 

 

Namiesto záveru

Predstavil som vám svoju víziu pre slovenské zdravotníctvo. Veľká časť z horeuvedených tém aj návrhov je originálna a kým som o nich nezačal pred pár rokmi písať a hovoriť, vo verejnom diskurze absentovali.  Mám skúsenosti aj odhodlanie túto víziu presadzovať. 

 

Ak sa však má stať skutočnosťou,bude potrebovať vašu podporu.  Inak bohužiaľ preváži iná vízia. Vo väčšine prípadov sa jedná o víziu zaručených ziskov pre “investorov” v zdravotníctve. Tie zisky ale budú na náš úkor, … vlastne tak ako doteraz.

http://blogy.hnonline.sk/tibor-hlavaty/moj-program-pre-lepsie-zdravotnictvo