Hoci neustále počúvame od mnohých politikov, že na rozdiel od „veľkej politiky" tá komunálna vôbec nie je o politických stranách, ale o osobnostiach mesta či obce, v meste Nitra to neplatí. Dokazujú to rozhodnutia, ktoré majú jasný politický podtón a kopírujú politickú líniu toho ktorého ministra.
Ako mestská poslankyňa už roky bojujem za zrovnoprávnenie financovania verejných a neverejných škôl a školských zariadení. V meste Nitra sa však zastupiteľstvo drží jasne stanovených minimálnych mantinelov pre financovanie škôl a školských zariadení a na vzdelávanie detí nášho mesta nechce navyše pustiť ani cent. Dokonca sa stávajú prípady, že škola alebo školské zariadenie nedostane ani to, čo mu zo zákona resp. všeobecného záväzného nariadenia prináleží. Svedčí o tom aj Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Cirkevného centra voľného času, kde sa píše: „V zmysle normatívu MF SR stanovilo podľa príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. dotáciu vo výške minimálne 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V skutočnosti však bola poukázaná finančná čiastka iba vo výške 80 % zo stanovenej sumy" (Čítajte viac na: http://www.nitra.sk/news.php?extend.2136 mat. č. 926/2013). Na ostatnom zastupiteľstve som na tento rozpor v nedofinancovaní poukázala, žiaľ bez vysvetlenia zo strany kompetentných. Preto sa budem vysvetlenia a riešenia od kompetentných na meste i naďalej domáhať.
Čítajte viac>>